Szemeszterre szóló Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak

Érvényes a bérleten feltüntetett (első féléves változatnál szeptember 1-következő év január 31., második féléves változatnál február 1-június 30.) időszakban az első napon 0 órától (de legkorábban a vásárlás időpontjától), az utolsó napot követő nap 02 óráig Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, D14 vonalakon, a MÁV-START meghatározott vonatain, a VOLÁNBUSZ kijelölt elővárosi járatain és munkanapokon a D2, D11, D12 vonalakon. Az értékszelvény csak érvényes nappali vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal együtt használható, az oktatási azonosítót vagy a diákigazolvány sorszámát a vásárláskor kell megadni, az nyomtatással kerül a szelvényre. A vásárláskor megadott, eredeti igazolvánnyal együtt használható. A bérlet más személyre nem ruházható át. Abban az esetben, ha a bérlet megsérült vagy az igazolvány száma változott, kezelési díj ellenében azonos típusú és érvényességű új szelvényre cseréljük a kijelölt helyen. A bérletet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. A vonalkódot és a sorszámot tartalmazó részt a bérletszelvényről eltávolítani tilos! A bérletszelvényt elvesztés esetén nem pótoljuk!

Ez a bérletfajta megvásárolható mobiltelefonos alkalmazásból is, a papír alapú változatéval azonos áron, területi és időbeli érvényességgel. A mobiltelefonos alkalmazásból vásárolt bérlet csak érvényes nappali vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal együtt használható, amelynek sorszámát a vásárláskor kell megadni. A vásárláskor megadott, eredeti igazolvánnyal együtt használható. A bérlet a sikeres vásárlást követően legkorábban 2 perccel használható utazásra. A bérletet az ellenőrzést végző személy részére (kérés esetén az általa felmutatott kód beolvasását követően) be kell mutatni – metróállomáson és elsőajtós felszállási rendben közlekedő autóbuszon, trolibuszon a kiragasztott kód beolvasását követően a jegyképet kell bemutatni. A mobiljegy csak aktív internetkapcsolattal vehető igénybe. A bérlet az érvényesség kezdete előtt legfeljebb 30 nappal váltható meg elővételben, nem cserélhető, nem ruházható át, és csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza. A mobiltelefonos alkalmazásról, illetve az abból vásárolt bérletek használatáról, cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

Az elővételi szabályokról itt tájékozódhatsz.

A nem magyar diákigazolványok használatának fő szabályai, minimális elvárások:

 • Papír alapú vagy kártya formátumú okmány, amit utazás során eredetiben kell felmutatni (fénykép vagy másolat nem fogadható el!), és amiből kiderül, hogy az egy diákigazolvány (nem pedig könyvtári vagy kollégiumi belépő, stb.) A külföldi diákigazolványok készülhetnek bankkártyaként vagy egyéb társkártyaként is, a nemzetközi diákigazolvány (ISIC) azonban nem, ez csak önálló kártyaokmányként fogadható el, és csak abban az esetben, ha nem magyarországi székhelyű iskola neve szerepel rajta.
 • Tartalmazzon fényképet és egyedi azonosítószámot – ezek hiányában a diákigazolvány mellé személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányt is fel kell mutatni.
 • Tartalmazza a diák és az iskola nevét.
 • Érvényességi idő, érvényesítő matrica vagy kibocsátási idő szerepeljen rajta.

Amennyiben az utas olyan bérletszelvénnyel és hozzá tartozó diákigazolvánnyal rendelkezik, amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes, de azt a jegyellenőrzésnél nem tudta felmutatni, úgy pótdíjazását a bérletszelvény és a hozzá tartozó diákigazolvány utólagos bemutatására előírt feltételek teljesülése, valamint a bérletbemutatási eljárási díj egyidejű megfizetése esetén a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül rendezheti. Csak a pótdíjazás előtt vásárolt bérletek mutathatók be utólag. Az eljárási díj éves, szemeszterre szóló, negyedéves bérletek bemutatásakor 1 000,- forint, egyéb bérleteknél 2 000,- forint. A lehetőséggel az utas naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet. A kedvezményes éves Budapest-bérletekre az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A részletes szabályokról itt tájékozódhat.

Visszaválthatóság: csak érvényesség kezdete előtt váltható vissza (részletes szabályozás)

Részletek a kedvezmény igénybevételéről a Jegyek és bérletek / További tudnivalók / Kedvezmények menüpont alatt. (Helyi közlekedés kedvezményei)

A bérlet használatára jogosult

 • Az oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója.
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) alapján a szomszédos állam alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója.
 • Az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A bérlet használatára való jogosultság az alábbi iratokkal igazolható

 • Érvényes magyar diákigazolvány.
 • A diákigazolvánnyal nem rendelkezők számára az oktatási intézmény által kiadott, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott, diákigazolvány helyett kiadott érvényes igazolás.
 • „Magyar igazolvány” és „Magyar hozzátartozói igazolvány”, amelynek (vagy szükséges esetben: amelyhez kiadott pótfüzetnek) a diákigazolvány melléklete érvényes.
 • Külföldi (az EU bármely tagállamában vagy Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban kibocsátott, egységes vagy iskolánként eltérő megjelenési formájú) diákigazolvány vagy nemzetközi diákigazolvány (ISIC) az alábbi feltételekkel. A külföldi és a nemzetközi diákigazolvány a magyar állampolgártól és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személytől abban az esetben fogadható el, ha nappali vagy esti tagozatos tanulmányait az EU bármely, Magyarországon kívüli tagállamában vagy Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban székhellyel rendelkező oktatási intézmény
  • a) székhelyén folytatja,
  • b) Magyarországon működő tagozatán folytatja, és diákigazolványán a tanintézménynek a székhelyén használatos megnevezése szerepel.

  A külföldi és a nemzetközi diákigazolvány helyett útlevél vagy bármely, személyi azonosításra alkalmas okmány is elfogadható a 16 éven aluli külföldi diákoktól.

 • Személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány (a jelen esetben kizárólag személyazonosító igazolvány vagy útlevél) a tanuló 14. életéve betöltéséig, függetlenül attól, hogy tanulmányait Magyarországon vagy külföldön folytatja. A kedvezmény csak életkorhoz kötött, azt állampolgárságtól függetlenül bárki igénybe veheti, bármely országban kibocsátott igazolvánnyal.

A magyar diákigazolványt a külföldön tanuló magyar állampolgár is igényelheti, 2011. szeptember 3. óta pedig a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező diákok is kiállíttathatják, függetlenül attól, hogy Magyarországon tanulnak-e vagy sem.

A tanuló utazási kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

  • tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,
  • a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi

kezdőnappal rendelkező havibérlet érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe.

Az iskola által az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolás 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

A megfelelő külföldi és a nemzetközi diákigazolványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idő alatt használhatók, az érvényességi idő alatt kezdődő érvényességi idejű tanuló bérlettel pedig legkésőbb az adott diákigazolvány érvényességi idejének utolsó napjától számított egy hónapig lehet utazni. Ha az érvényességi időt csak évvel és hónappal jelölik, akkor az úgy kell tekinteni, hogy az adott hónap utolsó napjáig tart. Ha az adott külföldi diákigazolványon nincs lejárati dátum (vagy tanév, félév nyomtatással, matricázással, egyéb módon) jelölve, akkor azt a diák azon tanévet követő október 31-éig használhatja, amely tanévben a 16. életévét betölti. Ezt követően lejárat nélküli diákigazolványok a kiállítás idejétől függően használhatóak: ha a diákigazolványon a kiállítás dátuma van (pl.: 2019.09.01.), akkor a diákigazolvány az attól számított egy évig használható (a példában 2020.08.31.), míg ha a diákigazolványon a kiállítás tanéve van (pl.: 2019/2020.), akkor a diákigazolvány a tanévet követő október 31. napjáig használható (a példában 2020.10.31.) Az előző határidők alapján már nem használható diákigazolványok abban az esetben sem fogadhatók el utazás során, ha hozzájuk tartozó bérletszelvény érvényességi ideje még nem járt volna le. Ha kibocsátás dátuma (tanéve) sincs jelölve, akkor az adott igazolvány nem tekinthető diákigazolványnak.

Ha a megfelelő külföldi diákigazolványon nincs sorszám vagy fénykép, de a feltüntetett adatok alapján egyértelműen hozzárendelhető a diák személyi azonosításra alkalmas okmányához, akkor ez utóbbival együtt fogadható el. Sorszám hiányában a személyi azonosításra alkalmas okmány sorszámát kell feltüntetni a bérletszelvény megfelelő rovatába. A nemzetközi diákigazolvány csak önálló okmányként fogadható el abban az értelemben, hogy nem lehet bankkártyára, egyéb üzleti vállalkozás kártyájára nyomtatva.