Közérdekű adatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis


Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatFeltöltés/frissítés dátuma

II/1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


Letölthető tartalom:2_2024_VIG_MTF_2_Ugyrend 2024.05.01.pdf8_2023_VIG_MTF_4. sz. Vezérigazgatói utasítás_BKK SzMSz.pdfadatvedelmi_szabalyzat_20200225.pdfBKK működésre vonatkozó jogszabályok 2023.pdfBKK_Keret 13_egyseges_aláírt.pdfSzervezeti_abra_2024.05.01.pdf
2024.05.02

II/2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A BKK hivatalos díjszabása 

A BKK hivatalos üzletszabályzata

2023.07.26

II/6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), a BKK mint adatkezelő által vezetett nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


Letölthető tartalom:BKK_Mobilitasmenedzsment.pdfNyilvantartasok_BKKKereskedelem.pdf
2023.07.26

II/7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

I/8 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


Letölthető tartalom:2024. évi éves megállapodás a közszolgáltatási szerződéshezBKK_BKV_közszolg szerz_9_mod.pdfKözszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás 1037_70_1_2023_1037.pdfKözszolgáltatási Szerződés 8.sz. MÓDOSÍTÁS 170728.pdfMegállapodás 2024. évi átmeneti finanszírozásról 1037_69_1_2023_1037.pdf
2024.05.08

II/9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek

2023.07.26

II/11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Fejlesztések

2023.07.26

II/12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


Letölthető tartalom:NAIH tájékoztatás_vizsgálati eljárás megszüntetése 2023.pdfNAIH-2018-356-H_hatarozat.pdf
2023.08.25

II/13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve


Letölthető tartalom:26_2023_VIG_MTF_1_vezerigazgatoi-utasitas_kozerdeku-adatok.pdf
2023.07.26

II/14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre

2023.07.26

II/15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


Letölthető tartalom:adatlap_infsz_eves_jelenteshez_elutasitott_adatigenyekrol_2023.pdf
2023.07.26

II/16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

ÁSZF megtekintése

2023.07.26

II/18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista

2023.07.26

II/19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/20 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/21 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Társságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/24 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

II/25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.26

Egységes közadatkereső