Méltányossági kérelem

A BKK Zrt. pótdíjköveteléseinek behajtásával kapcsolatos tevékenységet a 2017. március 27. napján kelt, 1128/22666-2/2017/1024 számú Megbízási Szerződés alapján 2017. április 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (a továbbiakban BÖK Kft.) látja el.

A követeléskezelésre szerződött partnereknek átadott ügyekkel kapcsolatban az események és az adósság teljes körű kezelése a BKK Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló és megbízásából eljáró partner hatásköre, a méltányossági kérelmet a megbízott partnernek kell küldeni.

A pótdíjtartozás rendezése érdekében fizetési halasztás vagy részletfizetés kérése írásban, a BKK Zrt. honlapjáról is letölthető formanyomtatvány kitöltését követően kérhető postán, illetve elektronikus úton küldött levélben. A kérelem továbbá benyújtható az Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett BKK Ügyfélközpontokban, illetve a BÖK Kft. ügyfélszolgálatán

 

 

A kérelmet a pótdíjfizetésre kötelezett utas vagy hiteles meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be, kiskorú pótdíjazott esetében a törvényes képviselője. Az elektronikus és postai úton küldött levélben feladott kérelemnek is meg kell felelnie a formanyomtatványban rögzített követelményeknek és adattartalomnak. Az elektronikus vagy postai úton feladott, de a formanyomtatvány adattartalmának meg nem felelő és/vagy a kérelmező/pótdíjazási esemény egyértelmű beazonosíthatóságát nem biztosító kérelmek benyújtása nem minősül érvényesen benyújtott méltányossági kérelemnek. Ilyen esetben a BKK Zrt. hiánypótlási felhívást küld. 

Amennyiben a BKK Zrt. a hiánypótlási felhívást bármely okból nem küldi ki a kérelmezőnek, ez a körülmény nem mentesíti a kérelmezőt a pótdíjkövetelés kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettsége alól, és a pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alóli kimentő körülményként nem hivatkozhat rá. A kérelmeket úgy kell kitölteni, hogy azokra a postai kézbesítés útján történő válaszadás is lehetővé váljon, vagyis az értesítési címet minden esetben szükséges megadni.

A pótdíjazással kapcsolatos méltányossági kérelem benyújtására a pótdíjazást vagy fizetési felszólítást követő 3 hónapon belül van mód. A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell a pótdíjazás és a pótdíjazott beazonosításához szükséges adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve), a pótdíjazott elérhetőségét (postai levelezési cím, telefonszám), a pótdíjazási események dátumát, azok azonosító számát, a kérelem indokát, az indokot megalapozó dokumentumokat. Kiskorú pótdíjazott esetében a törvényes képviselő(k) anyagi és szociális helyzetét igazoló dokumentumok benyújtása is szükséges.

A kérelem elbírálásakor az aktuális összes tartozást figyelembe kell venni. Méltányossági döntés a kérelem benyújtásakor fennálló pótdíjkövetelés teljes összegét érintően hozható.

A pótdíjrendezési kedvezmények megadására jogosult személy a pótdíjazással kapcsolatos valamennyi dokumentumot megvizsgálja, és az összes körülmény figyelembevételével dönt.

A méltányossági kérelem benyújtása nem jelent automatikus mentességet a kérelem benyújtásának időpontjában esedékes pótdíj összegének megfizetése alól, nem jelenti a tartozás fizetési haladékát, illetve nem kötelezi pozitív elbírálásra sem a BKK Zrt.-t, sem a BÖK Kft.-t.

A méltányossági kérelem és a reklamáció elbírálására, illetve a válasz kiküldésére a bejelentéstől 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kérelem elbírálása és megválaszolása a 30 napos határidőn belül nem lehetséges, úgy a BKK Zrt. vagy a BÖK Kft. a határidő lejártát megelőzően levélben tájékoztat, ezzel a válaszadási határidő további, legfeljebb hatvan naptári nappal meghosszabbítható.

Méltányossági kérelem elutasítása esetén az elutasítás időpontjában aktuális pótdíjösszeget kötelező megfizetni, figyelembe véve a hatályos Díjszabásban rögzített – 30 napon belüli és 30 napon túli megfizetés esetén – aktuális díjtételeket.

A méltányossági kérelem benyújtásával kapcsolatos további információk megtalálhatók honlapunkon, a BKK Zrt. Üzletszabályzatában.