A BKK vezetősége

A Budapest Közlekedési Központ (BKK) a főváros közlekedését irányító és fejlesztő szervezeteként fontos szerepet tölt be Budapest életében. Szakértői feladatain kívül – a fővárosi önkormányzat megbízásából – kezdeményező és végrehajtó szerepet is betölt.

Közpénzből gazdálkodó szervezetként a BKK működése szigorú szabályokhoz kötött, a társaság éppen ezért a döntési folyamatok során kizárólag az előre meghatározott lépések alapján dolgozhat.

 

Az igazgatóság feladatai

A BKK ügyvezetését a társaság alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) által megválasztott tagokból álló, hétfős igazgatóság látja el, amely amellett, hogy meghatározza a vállalat stratégiáját, a döntésekben is fontos szerepet tölt be.

A BKK operatív vezetője a vállalat vezérigazgatója, a menedzsment alapvetően előkészítő feladatot lát el, azonban 50 millió forintos értékhatárig saját hatáskörben, felelősen, az átláthatóság jegyében dönthet beruházásokról, beszerzésekről, közbeszerzésekről. A meghatározott értékhatár felett viszont a végső határozat minden esetben az igazgatóságra hárul, amely harmadik személlyel szemben bíróságok, hatóságok előtt is képviseli a társaságot.

 

Bővebb információ az igazgatóságról:

 

A felügyelőbizottság feladatai

Az igazgatóság munkáját a hatfős felügyelőbizottság ellenőrzi, amelynek elnökét az alapító választja meg határozott időtartamra. A felügyelőbizottság bármikor betekinthet a társaság irataiba, felvilágosítást kérhet a munkavállalóktól, vizsgálhatja a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság bankszámláit, pénztárát, értékpapír- és készletállományát, valamint szerződéseit. Feladata továbbá a belső ellenőrzés koordinációja, a BKK és a Főváros közötti szerződéstervezetek véleményezése, valamint az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztések vizsgálata, véleményezése.

 

Bővebb információ a felügyelőbizottságról:

 

A BKK szervezeti egységeinek rövid bemutatása

 

Vezérigazgató
A vezérigazgató operatív módon irányítja a Társaság tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Előkészíti a cégcsoport stratégiájára vonatkozó javaslatot, felelős annak végrehajtásáért, illetve a végrehajtáshoz szükséges igazgatósági és tulajdonosi döntések előkészítéséért.

 

Menedzsment támogatás
Támogatja a vezérigazgató feladatainak ellátását az összes szervezeti egység együttműködésével.

 

Compliance
A jogszabályok következetes alkalmazásával és szervezeten belüli betartatásával segítik a BKK céljainak elérését. A személyes adat- és titokvédelmi feladatok ellátása is itt történik. Működteti a Társaság etikai intézményrendszerét, ideértve az esélyegyenlősséggel kapcsolatos feladatok ellátását is.

 

Belső Ellenőrzés
Feladata, hogy ellenőrzési és tanácsadói tevékenysége során objektív véleményt adjon a felügyelőbizottság és a vezérigazgató számára a társaság szabályos és eredményes működését segítő javaslatok megfogalmazásával. A belső ellenőrzési vezető felelős a szabályszerű, a BKK hatékonyságát segítő függetlenített belső ellenőrzés működtetéséért.

 

Gazdaság
Ellátja a Társaság gazdaságszabályozói, könyvvezetési és adózási feladatait, biztosítja a pénzügyi források eredményes, hatékony és határidőre történő elosztását a tervezéstől a felhasználásig kontrollálva a folyamatokat, biztosítva a vonatkozó, mindenkor hatályos számviteli és adójogi, gazdálkodással kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést. Felelős továbbá a beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatásáért, a cégcsoport vagyonelemeivel való felelős gazdálkodásért, a projektek finanszírozásához kapcsolódó fedezet kezeléséért és a Társaság pótdíj követeléskezelésének felügyeletéért. Itt található az Üzleti kompetencia és intelligencia központ is, amelyen belül többek között kezeli a vállalati adatvagyont valamint az adattárház információs rendszereinek (BI megoldások) tervezését, kialakítását, működtetését látja el.

 

Kereskedelem
Feladata az ügyfelekkel való kapcsolattartás magas színvonalának és a BKK piaci bevételeinek biztosítása, továbbá a MOL Bubi rendszer közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak végrehajtása.

 

Stratégia tervezés
A fenntartható városi mobilitástervezés folyamatának működtetése, a Budapesti Mobilitási Terv elkészítése, aktualizálása, közlekedésfejlesztési irányelvek megfogalmazása és képviselete tartozik ide, valamint a közlekedésszakmai koncepciók, ágazati stratégiák, fejlesztési programok összeállítása, 10 éves távlati közlekedésszakmai vízió, mobilitási keretrendszer kidolgozása, figyelemmel a tulajdonosi elvárásokra és a technológiai lehetőségekre, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás.

 

Fejlesztés és innováció
A terület felelős a fenntartható városi mobilitástervezés célrendszeréhez és intézkedéseihez igazodó, a fővárosi közlekedésfejlesztési irányelvek által meghatározott közlekedésszakmai koncepciók kidolgozásáért, az azokból fakadó programok, akciótervek, projekttervek elkészítéséért.

 

Projektmegvalósítás
Ezen a területen foglalkoznak a fővárosi közlekedésfejlesztési és társasági projektek előkészítésével, műszaki tervezésével, azok lebonyolításával és átadják üzemeltetésre. Egységes társasági szintű projektmenedzsment keretrendszert működtetnek. Támogatják a vállalati stratégiához, közlekedésszakmai tevékenységhez és projektmegvalósításhoz kapcsolódó folyamatok támogatása, elemzési és program-, projektmonitoring feladatok végrehajtása

 

Mobilitásmenedzsment
Feladata a társaság által ellátott közösségi közlekedés megszervezése, a közösségi közlekedési szolgáltatókkal történő kapcsolattartás, munkavégzésük ellenőrzése; a közösségi közlekedés felügyelete, szükség esetén az operatív beavatkozások meghatározása, továbbá a társaság taxiszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátása.

 

Humánerőforrás
A HR szakma valamennyi területét lefedik: rálátásuk lehet a toborzási, kiválasztási, kompenzációs, bérügyviteli, képzés-fejlesztési, valamint HR üzleti partneri tevékenységekre. A teljes munkavállalói életciklus támogatásával az itt dolgozó HR szakembereknek lehetőségük van a munkatársak fejlesztésére, motiválására, karriermenedzsmentjére. A terület felelős a munkatársak időben történő tájékoztatásáért.

 

Koordináció
Feladata a felső szintű társaságirányítási és döntéshozatali tevékenység közvetlen támogatása, a társaság belső szabályozórendszerének működtetése, illetve a vállalat ügyviteli tevékenységének stratégiai irányítása, felügyelete.

 

Komplex IT támogatás
Az informatikai szolgáltatások üzemeltetésén kívül felelős a Társaságra vonatkozó informatikai, térinformatikai és közlekedés-informatikai stratégia kialakításáért, az informatikai rendszerek működtetéséért és fejlesztéséért. Felel a Társaság infokommunikációs szolgáltatások stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért, informatikai eszközeinek és szolgáltatásainak fenntarthatóságáért, közreműködik üzleti rendszereinek informatikai fejlesztésében, telekommunikációs szolgáltatásainak kialakításában és felügyeletében. Informatikai/közlekedésinformatikai támogatást nyújt a Társaság szervezeti egységei fejlesztési igényeinek megvalósításában, amelyeket összehangol a Társaság stratégiai céljaival.

 

Ügyfélszolgálat
A személyes értékesítési feladatok teljes körű ellátása, az ügyfélközpontok és a pénztárak működtetése. Telefonos és levelezési ügyfélszolgálati csatornák működtetése, a beérkező megkeresések, valamint szakhatósági ügyek teljes körű kezelése.

 

Kommunikáció
 Felelős a Társaság kommunikációs tevékenységének összefogásáért és felügyeletéért, a teljes sajtókommunikációért, a reklám (ATL és BTL) tevékenység, az arculat és ügyfél-tájékoztatás irányításáért, továbbá a Társaság márkájának erősítését szolgáló magas szintű ügyfélkapcsolatokért. 

 

Jog
Feladata a BKK jogszerű működésének biztosítása, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során azok jogi megfelelőségének biztosítása, a felső vezetők munkájának jogi támogatása, a szervezeti egységek működése során felmerült jogi kérdések vizsgálata, a megfelelő jogi álláspont kialakítása, továbbá a társaságon belüli egységes jogalkalmazás megvalósítása.

 

Üzemeltetés
Itt biztosítják a Társaság mindennapi munkavégzéséhez szükséges irodai eszközöket, forma-, munka-és védőruhákat, látják el a dokumentum- és iratkezelési feladatokat, szállítási-raktározási feladatokat.

 

Vállalatbiztonság
Üzletbiztonsági, létesítmény- és személyvédelmi, vagyonvédelmi, biztonságtechnikai, munkabiztonsági és tűzvédelmi, polgárvédelmi (környezetbiztonsági) feladatokat lát el, továbbá végzi a belső visszaélések, korrupció megelőzését, figyelemmel kíséri a közlekedési ágazattal összefüggő terrorfenyegetettséget, esetleges veszélyhelyzetet, érvényesíti a szakhatóságok, szervezetek biztonsági előírásait.

 

Letölthető dokumentumok (1)

Szervezeti ábrapdf • 624.53 kb • 2021.07.26. 12:24