Közlemény

2015. április 22-én Szalai Anna, a Népszabadság Rejtélyes felújítás címen megírt cikkével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja a BKK.

A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük tárgyban a BKK 2014. január 29-én ajánlati felhívást tett közzé nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. Sem a fővárosi önkormányzat, sem Tarlós István Főpolgármester nem vett részt még konzultatív szinten sem a BKK részéről lefolytatott közbeszerzési eljárásában.

Az építési beruházás tartalékkeret nélkül becsült értéke nettó 4.950.931.242 Ft  volt. A felhívásra három ajánlat érkezett:

  • A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és WIS Holding Zrt. közös ajánlattevőké nettó 5.323.809.524 Ft értékben,
  • a Hídépítő Zrt. nettó 6.302.744.520 Ft összegű ajánlata,
  • valamint a Swietelsky Magyarország Kft. és a STRABAG Általános Építő Kft. alkotta közös ajánlattevők nettó 6.560.027.719 Ft összegű ajánlata.

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történt. Az ajánlatkérő BKK a Hídépítő Zrt. ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, amelyet a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatával is megerősített. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesének mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevőnek a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-WIS Holding Zrt. közös ajánlattevő került kihirdetésre.

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés valamennyi, a jogszabályok szerint közzétehető mellékletével együtt megtalálható a BKK honlapján mint kötelezően közzétett közérdekű adat.

A vállalkozási szerződés 3. sz. melléklete (Útmutató a költségvetés beárazásához és a kivitelezői teljesítés elszámolásához) részletesen és egyértelműen tartalmazza, hogy a benyújtandó számlák részletezéseként a vállalkozónak a beárazott költségvetés tételei alapján tételes elszámolást kell készítenie. Az egyes részszámlákban csak a tényleges teljesítés számolható el. Minden egyes részszámla kifizetése előtt felmérésre kerül az adott időszakban elvégzett teljesítmény, amelyet a független mérnök végez. A számlázás feltétele minden esetben az eljárásba bevont független mérnök által leigazolt, a beárazott költségvetés átalányáras tételein alapuló teljesítés.

A teljesítési igazolás kiállítása annak elbírálásával történik, hogy megvalósult-e a mérföldkőként megjelölt műszaki készültség. A számlamelléklet összeállítása során a rész-számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés által rögzített, az adott részszámlára vonatkozó, maximálisan kifizethető megvalósult értékét nem haladhatja meg. A fenti feltételek teljesülését a számlák mellékletét képező, tételenkénti készültségnek megfelelően kimunkált számlarészletezés tanúsítja.

Az útmutató rögzíti az azon esetekre vonatkozó szabályokat is, ha a költségvetésben szereplő értéktől műszaki okokból eltérő mennyiség kerül beépítésre. Ennek alapján amennyiben az adott részszámában a teljes valóságos mennyiség kevesebb, mint a költségvetésben szereplő mennyiség, a részszámlákban a teljes valóságos független mérnök által igazolt mennyiség kerül figyelembevételre, a fennmaradó összeg pedig a végszámlában kerül kifizetésre; amennyiben a teljes valóságos független mérnök által igazolt mennyiség több, mint a költségvetésben szereplő mennyiség, az adott műszaki elem a részszámlákban a költségvetésben a tételhez tartozó mennyiségig kerül figyelembevételre.

Szükségesnek tartjuk rögzíteni továbbá, hogy a tér átadása során az egyes, téren végállomásozó, illetve azon áthaladó villamosjáratokhoz kapcsolódó megállók átépítése különböző építési szakaszban történik. Ennek megfelelően a nagykörúti, a hüvösvölgyi, valamint a Budai fonódó villamosok forgalmának felvétele különböző időpontban történik, így az egyes építési szakaszok tartalmazzák a villamosforgalom felvételét több mérföldkőhöz rendelve, tekintettel arra, hogy az egyes építési fázisokban egyértelműen rögzítésre került, hogy melyik villamosvonal forgalmának felvétele szükséges az adott időpontban.

A BKK Zrt. tájékoztatásul ismerteti az újságíró kérdéseit és az azokra adott válaszokat, mert a válaszok hiányosan kerültek beemelésre a 2015. április 22-én megjelent cikkbe.

  • A Népszabadság kérdései:

Kedves Kollégák, értesüléseim szerint közérdekű adatigénylés érkezett a BKK-hoz a Széll Kálmán tér felújításával kapcsolatban, de a cég nem tudott részletes költségkimutatással szolgálni a beruházásról. Miként lehetséges ez? Úgy kötött a BKK vállalkozói szerződést, hogy nem határozták meg pontosan mi mennyibe kerül a kivitelezés során?

Készült előzetes költségbecslés?

Esetleg létezik ilyen előzetes költségszámítás, csak nem küldték át az adatigénylőnek? Ha így lenne, akkor azt kérdezném, hogy miért?

S végül: holt tart a kivitelezés az eredeti ütemtervhez képest? Milyen újabb lezárásokra kell számítani az utazóközönségnek?

A válaszokat még ma várnám.

Köszönettel:

Szalai Anna/Népszabadság

  • A kérdésekre a BKK Zrt. a következő választ adta:

A közbeszerzési eljárás során az ajánlatok fontos részét képezte a BKK által kiadott tartalmú és részletességű árazatlan költségvetési kiírás vállalkozási árakkal történő feltöltése. Ezen árazott költségvetés képezte a beérkezett ajánlati árak alapját, mely költségvetések természetesen rendelkezésünkre állnak. Előzetes árbecslés készült, mely az ajánlati felhívásban nyilvánosan megadásra került. Az ajánlattevőknek a jogszabályok biztosítják azon lehetőséget, hogy a költségvetést üzleti titokká minősítsék, mely jogszabályi lehetőséggel élt a nyertes ajánlattevőnk. Az előbbieknek megfelelően tehát téves az az álláspont, hogy a BKK Zrt. úgy kötött volna szerződést a nyertes ajánlattevővel, hogy a BKK Zrt. számára nem volt ismert a kivitelezés összegszerű költségvetése.

A Ptk. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései alapján a nyertes ajánlattevő üzleti titoknak minősített árazott költségvetése olyan adat, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a nyertes ajánlattevő jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

Figyelemmel arra, hogy a nyertes ajánlattevő az árazott költségvetést üzleti titokká minősítette, így a BKK Zrt.-nek ezen adat rendelkezésre bocsátása során nincs mozgástere. Annak érdekében azonban, hogy a megkeresésében is említett adatkérő részére a BKK Zrt. a lehető legszélesebb körű tájékoztatást tudja adni, az adatkérő rendelkezésére bocsátottuk a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést, valamint megfelelő tájékoztatást adtunk arról, hogy a projekt egyes mérföldkövei százalékos arányban kerültek meghatározásra a szerződésben, így azok pontos összege a szerződéses ár figyelembe vételével számíthatók ki.

A kivitelező az ütemezésnek megfelelően halad a tér rekonstrukciója során.

Figyelemmel azon körülményre, hogy a tér átépítése révén számos épület, közmű, továbbá mind a közúti, vasúti infrastruktúra jelentősen átépül, a projekt végéig ütemezett és folyamatos forgalomkorlátozásokra kell számítani.