Budapest Szíve

A BKK 2010 decembere óta szorosan együttműködik a Fővárossal és az V. kerülettel a Budapest Szíve program keretében jelenleg zajló fejlesztések megmentése érdekében. A Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, valamint a Reprezentatív kaputérség kiépítése projektek I. ütemének megvalósítása a számos előkészítési, engedélyezési és projektmenedzsment hiányosság okán jelentős késésben van. A kivitelezés előrelátható befejezése a Hídfőterek esetében július vége – szemben az eredeti, február végi határidővel -, a Kaputérségnél pedig az eredeti, április elejei határidő várhatóan szeptember végére tolódik. A projektzárás mindkét projekt estében 2012. év közepére módosul. Mindkét fejlesztés esetén a nagymértékű műszaki tartalmi változások nem időben történő kezelése, valamint a kötelező soft-elemek megvalósítása tekintetében (identitásteremtés és közösségépítés) a jelentős lemaradás nagy gondot okoz a támogatás elszámolhatósága vonatkozásában. Ennek a problémakörnek a kezelésében a BKK kulcsfontosságú szerepet tölt be, jelenleg a válság menedzselése érdekében felállított projekt csapat operatív vezetését látja el.

A BKK a szakmai támogatás biztosítása mellett nagy erőfeszítéseket tett a Főváros és az V. kerület sikeres együttműködése érdekében. Ennek a munkának az egyik legfontosabb állomása az a szerződés, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 2011. április 27-i ülésén fogadott el a két önkormányzat között. A szerződés egyrészt lehetővé teszi az ütemezve megvalósuló Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése (Március 15. tér) beruházás elemei közül az I. ütem keretein belül már megépült projekt lezárását, biztosítja a II. ütem megvalósíthatóságát, továbbá megnyitja a lehetőséget új, jövőbeli fejlesztések előtt. Ennek eredményeképp a Budapest Szíve program további elemekkel bővül: az V. kerület gondozásában, Uniós támogatással megvalósításra kerül a Belváros új főutcájának kiépítése – II. ütem, továbbá a BKK előkészítésében történik a Reprezentatív kaputérség kiépítése – II. ütem fejlesztése.

A Ferenciek tere és a Március 15-e tér déli részének megújítása

A Budapest Szíve Program II. ütemének keretében megújul a Ferenciek tere és környéke, valamint a Március 15. tér déli része. A fejlesztés az V. kerület Önkormányzata beruházásában és a BKK szakmai támogatásával, a korábbi Petőfi Sándor utcai és Károlyi Mihály utcai felújítások összekötéseként valósul meg.  A Budapest Szíve Program fő célja a közúti forgalom csillapítása, a gyalogos-, valamint a közösségi közlekedés erősítése, a Ferenciek terének a városszövetben betöltött szerepének helyreállítása, valamint a közösségi és kereskedelmi élet élénkítése. A gépjárműforgalom csökkenésével a levegő minősége is jelentősen javul.

Ferenciek tere

A Ferenciek terén jelenleg található aluljáró-kijárat nagy helyet foglal el a téren, a hat sáv szélén autóbuszváróként üzemel a két, egymástól elválasztott térrész. Felszíni gyalogosátvezetés hiányában lépcsőzés nélkül nem lehet átjutni a tér egyik oldaláról a másikra. A dübörgő forgalom okozta zaj- és levegőszennyezés miatt a vendéglátás és kiskereskedelem nem tud megtelepedni, sok az üresen álló üzlet a téren. A Károlyi Mihály utca mai jellegét szintén a közúti aluljáró rámpája, ezáltal az ide vonzott közúti forgalom határozza meg. A széles utca két oldalát teljesen elszakítja egymástól a kétsávos út és az aluljáró lehajtója, megbontva ezzel szerves egységét és megváltoztatva a sűrű városszövetben betöltött régi szerepét.

Forgalmi szempontból koncepcionális változást jelent, hogy a Ferenciek terén lezárjuk a közúti forgalom elől az „Y-aluljárót”, melynek szerepét a Március 15. téren kialakítandó új jelzőlámpás forgalmi csomópont veszi át.

Kétirányúvá válik a Duna utca Váci utca és Belgrád rakpart közötti szakasza, ezzel az Irányi utca és Károlyi Mihály utca tehermentesíthető a jelentős közúti forgalomtól. Minden korábban lehetséges irányból továbbra is megközelíthető marad az Erzsébet-híd, azonban a Ferenciek tere érintése nélkül, jóval rövidebb útvonalon lehet majd felhajtani rá. A hídfőben kialakítandó új forgalmi csomópontban – a jelenlegiek megtartásán túl – új főúthálózati kapcsolatok jönnek létre. Az új elrendezés lehetővé teszi, hogy az Irányi utca és Károlyi Mihály utca, valamint a Reáltanoda utca és Szép utca terhelése nélkül közvetlenül lehessen a Belgrád rakpart és Apáczai Csere János utcák felől felhajtani a hídra és a Szabad sajtó út – Kossuth Lajos utca irányába.  A Duna utcán keresztül közvetlenül lehet majd eljutni a Váci utca északi része és Pest Barnabás utca irányába is. Zsákutcává alakul a Kéményseprő utca, valamint a Váci utcának az Irányi utca és Duna utca közötti szakasza is, mely jellegében is átalakul, itt járdaszintre emelt díszburkolatos utcát alakítunk ki. Megszűnik a Váci utca déli és északi részét összekötő aluljáró, helyette felszíni, akadálymentes gyalogos átkelő épül.

A Március 15. téri új forgalmi csomópont kialakításával lehetőség nyílik a Ferenciek terei a közúti aluljáró lezárására, amely így összenyithatóvá válik a jelenlegi, a metrólejárathoz vezető gyalogos aluljáróval, többszörösére növelve annak területét. Ez lehetőséget ad egy egységes arculatú, színvonalas üzleteket magába foglaló, rendezett aluljáró kialakítására. Eltűnnek a régi „Y-aluljáró” le- és felhajtó rámpái, sor kerülhet a felszín teljes, faltól-falig történő rekonstrukciójára is. A Petőfi Sándor utca Pilvax köz és Kossuth Lajos utca közötti szakasza, valamint a Károlyi Mihály utca Irányi utca és Curia utca közötti szakasza a Budapest Szíve Program I. ütemében már megépült kialakításához hasonlóan épül át. A Károlyi Mihály utca Curia utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszán pedig korlátozott forgalmú útszakasz épül, oda csak a BKK járművei és az engedéllyel rendelkező gépjárművek hajthatnak be. A Curia utca zsákutcás kialakítása megszűnik, a Károlyi Mihály utca felől kinyitásra kerül és egyirányúvá válik a Veres Pálné utca irányába.

A Ferenciek tere és környéke felújításának fontos eleme az akadálymentesítés. Ennek jegyében az új gyalogos aluljáró és az utcaszint között lift épül ki, a felszínen süllyesztett szegélyű gyalogátkelők épülnek a Kossuth Lajos utca elején, valamint a téren kialakítandó középen elhelyezett buszmegálló mindkét végén. A Ferenciek tere északi és déli oldalát tehát három felszíni gyalogosátkelő köti majd össze, melyek segítségével a tér visszanyeri városképi egységét, a forgalmas térrészek egybekapcsolásával biztosított funkcionális előnyökön túl, a tér építészeti értékeihez méltó elrendezést tesz lehetővé.

A projekt megvalósulásával jelentősen javul a terület kerékpáros infrastruktúrája. Új, kétirányú kerékpárút létesül a Duna utcában a hídi felhajtó sávok mentén, mely a meglévő kerékpárút-hálózatba bekapcsolva biztosítja a Váci utca északi irányába, valamint az Erzsébet hídon keresztül Buda irányába történő eljutást. A Ferenciek terén kialakuló új felszíni csomópont szintén lehetővé teszi a felszíni kerékpáros összeköttetést a már elkészült Új Főutca déli és északi része között.

A fejlesztés jelentős eredménye továbbá a zöldfelületek arányának növekedése a meglévő fák megtartása mellett. Új fasor létesül az Irányi utcában és a Károlyi Mihály utca mindkét térfala mentén. A Ferenciek terén az egyedi burkolati rendszer méretrendjébe illeszkedő, nagyméretű, növénnyel beültetett favermeket helyezünk el.

Az V. kerület Önkormányzata által végzett projekt előkészítési munkák jelenleg a kivitelezői tender fázisában tartanak, a kivitelezési munkák várhatóan 2012. november végén kezdődnek.

További fejlesztési lehetőségek – egy élhető Kossuth Lajos utca

A Szabad sajtó út – Kossuth Lajos utca tengely kialakításánál kiemelt szempontot jelentett, hogy az új útszegélyek között, azok módosítása nélkül lehetőség nyíljon a közeljövőben a kétirányú középen vezetett autóbuszsáv kialakítására, melyet egészen a Baross térig vezetnénk. Távlati céljaink között szerepel a villamosközlekedés visszaállítása az Erzsébet híd – Rákóczi út tengelyen, ezért a most kialakításra kerülő sávszélességek és útszegélyek erre is lehetőséget adnak. A BKK elhivatott a Kossuth Lajos utca és Rákóczi út mielőbbi teljes felújítása mellett annak érdekében, hogy a jelenleg „városi autópálya” funkciót betöltő útszakasz a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása által ismét a Főváros egy élettel teli sugárútjává válhasson.

Megújul a Széchenyi tér

A Széchenyi István tér (korábbi Roosevelt tér) megújítása új elem, melynek keretében egy reprezentatív városi tér jön létre a Magyar Tudományos Akadémia előtt, a Szent István térről induló Zrínyi utcai gyalogostengely, valamint a Hősök terétől induló turisztikai folyosó átvezetésével a Lánchíd-Budai Vár és a Duna-korzó irányába. A pesti korzó északi meghosszabbításaként átépül, megújul a Széchenyi István tér, megnövekszik a gyalogos felület, illeszkedve a hangsúlyos történelmi környezethez. A projektelem megvalósításához kapcsolódó előkészítési munkák jelentős része már lezajlott. A projekt komplex városrehabilitációs beavatkozás, ezért tartalmaz olyan kiegészítő projektelemeket is, amelyek szintén fontosak a történelmi belváros megújulása szempontjából: a lakosság, a helyi gazdasági élet szereplőinek bevonása, a zöldfelületek gondozása és falfirka-mentesítése a városlakókkal közösen és egyéb, a projektfejlesztés során rögzítendő projektelemek.

A tervnek a gyalogoskapcsolatok javításán túl célja, hogy egy forgalmilag működőképes sávkialakítás mellett az autók által elfoglalt terület csökkenjen, így a Buda felé tartó forgalom is a tér déli oldalán és nem az Akadémia előtt hajtana fel a hídra. Az így megnövekedett gyalogosfelületen kényelmesen, kerülő nélkül megközelíthetővé válik a Bazilika felől a Lánchíd járdája, és nagykerülő nélkül át lehet majd jutni a tér egyik feléről a másikra vagy a tér közepén kialakítandó és megtartandó zöldfelületre. A beruházás jegyében a József Attila utca átépítése is betervezésre kerül, a tömegközlekedés előnyben részesítésének fokozásával és a járdák szélesítésével az Erzsébet tér vonalában.

Az Erzsébet híd és a Lánchíd pesti hídfőjének térsége a Belváros gyalogos és kerékpáros átjárhatósága, turisztikai vonzereje szempontjából egyaránt fejlesztésre szoruló területek. A Budapest Szíve program folytatásával tehát a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ és az V. kerület sikeresen folytathatja Budapest belvárosának megújítását a legfontosabb soron következő lépésekkel, a Ferenciek tere átépítésével a város egyik legfontosabb csomópontjának korszerűsítését és ezzel a Főutca-program hiányzó szakaszának megépítését végezve el.

További információk a projekt saját honlapján a budapestszive.bkk.hu címen.


Kapcsolódó hírek:


Fejlesztéseink  Fejlesztéseink

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.