Nyugdíjasbérlet-igazolvány

A korábban kiállított bérletigazolványok nem érvényesek, csak a fenti minta szerinti nyugdíjasbérlet-igazolvány használható.

 

Ára: 250 Ft

 

A bérletigazolványok kiváltásához egy darab 1 évnél nem régebbi, sima hátterű – más célra még nem használt – 3,5 × 4,5 centiméteres, jó minőségű igazolványkép szükséges, melyet készíthetsz nyomtatóval is fotópapírra. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek). Amennyiben kinézetedben jelentős változás történt, javasoljuk, hogy cseréld ki a bérletigazolványodat (a mindenkori kezelési díj ellenében). Ha megrongálódott a bérletigazolványod, vagy ha annyira megváltoztál, hogy a fényképen már nem vagy felismerhető, illetve az érvényessége nem állapítható meg, új bérletigazolványt szükséges készítened.

Az Országgyűlés a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 2011. november 28-ai és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló CXCI. törvény 2011. december 20-ai elfogadásával 2012. január 1-jei hatállyal jelentősen átalakította a nyugdíjrendszert. A változás egyik fő eleme az, hogy számos ellátás megszűnt, és helyettük néhány új ellátás került bevezetésre.

A Társaságunknál alkalmazott nyugdíjas utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) írja elő, amelyet a kormány 44/2012. (III. 20.) számú rendeletével 2012. március 21-ei hatállyal a nyugdíjrendszer változásaihoz igazított, azonban továbbra is maradnak olyan ellátások, amelyekhez a Kormányrendelet nem biztosít nyugdíjas utazási kedvezményeket.
A Kormányrendelet 2012. március 21-ével a kedvezményre jogosultság igazolására új utalványt vezetett be, „ellátottak utazási utalványa” néven.

Mindezek figyelembevételével a következő szabályok vonatkoznak a nyugdíjasbérlet-igazolványokra, nyugdíjasbérletekre.

A nyugdíjas utazási kedvezményekre jogosultság igazolására az alábbi iratok szolgálnak (akkor vagy jogosult nyugdíjas utazási kedvezményre, ha az alábbiak valamelyikével rendelkezel):

 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott „ellátottak utazási utalványa”,
 • aktív korúak ellátásáról a járási (Budapesten: kerületi) hivatal által kiállított igazolás.

A meghatározott iratokat a bérletigazolvány kiállításakor (vagy érvényességi idejének meghosszabbításakor) kell bemutatnod, ellenőrzéskor az érvényes bérletigazolványt és az annak sorszámával kiadott, érvényes bérletszelvényt kell felmutatnod. Ezeken kívül továbbra sem fogadunk el semmilyen iratot, ami nem szerepel a nyugdíjas utazási kedvezményekre jogosultság igazolására szolgáló iratok fenti felsorolásában (pl. nyugdíjat megállapító határozat, a nyugdíjra jogosultságról szóló igazolás, folyósított ellátás összegéről szóló igazolás, folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolás, stb.).

 

1. Nyugdíjasbérlet-igazolványok kiállítása, érvényesítése, cseréje

A nyugdíjasbérlet-igazolványok kiállítása, érvényesítése kizárólag az alábbi iratok és a hozzájuk rendelt érvényesítési idők alapján történik:

 • „Ellátottak utazási utalványa” alapján az utalvány érvényességi idejének végéig (az adott évben  kiadásra kerülő utalványok következő év március 31-éig érvényesek).
 • Az aktív korúak ellátásáról a járási (Budapesten: kerületi) hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban szereplő határidőig. Ha az igazolás egy évnél hosszabb határidőt tartalmaz (vagy egyáltalán nem tartalmaz határidőt), akkor az érvényesség ideje az igazolás keltétől számított egy év.

Mivel sem az utalványok, sem a járási (Budapesten: kerületi) hivatalok által kiállított igazolások nem arcképes iratok, ezért a nyugdíjasbérlet-igazolvány kiállításakor, érvényesítésekor az utasnak a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányt (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) kell bemutatnia. Az utalvány megosztott használatára (házastárs, élettárs, gyám, gondnok nevére szóló utalvány használatára) ettől eltérő szabályozás vonatkozik.

Más személy nevére is kiállíttathatsz nyugdíjasbérlet-igazolványt (vagy meghosszabbíttathatod annak érvényességi idejét), ha a bemutatott igazolások, igazolványok és fénykép (bérletigazolvány érvényességi idejének meghosszabbításakor: bérletigazolványon szereplő kép) alapján a jogosultság egyértelműen megállapítható.

 

2012. március 2-át követően nyugdíjasbérlet-igazolványként kizárólag az új megjelenési formájú bérletigazolvány állítható ki:

 

Nyugdíjas bérletigazolvány minta Nyugdíjas bérletigazolvány minta másik oldala

 

Az ettől eltérő megjelenésű minden nyugdíjasbérlet-igazolvány régi nyugdíjasbérlet-igazolványnak minősül, és csak meghatározott feltételekkel, korlátozott ideig (legkésőbb 2013. március 31-éig) használhattad.

 

Az érvényesség idejét a következő általános szabályok szerint hosszabbíthatod meg

a) A régebbi nyugdíjasbérlet-igazolványok érvényességi idejét nem hosszabbíthatod meg. Azokat 2013. március 31. után már nem használhatod, a jogosultság fennállásakor új típusú nyugdíjasbérlet-igazolványra kell cserélned.

b) Az új (a fenti minta szerinti) nyugdíjasbérlet-igazolványok érvényességi idejét bármikor meghosszabbíthatod az „ellátottak utazási utalványa” vagy az aktív korúak ellátásáról szóló igazolás alapján.

Az érvényességi idő meghosszabbításakor az új érvényességi idő számítása a bérletigazolvány kiállításának szabályainál leírt érvényesítési idők alkalmazásával történik.

Ha egy bérletigazolványon már nincs szabad érvényesítési hely, akkor értelemszerűen új bérletigazolványt kell kiállítani, mégpedig a bérletigazolvány kiállítására előírt szabályok szerint.

A nyugdíjasbérlet-igazolványokat a kiállításuktól számított 10 év leltelte után nem használhatod, ennél későbbi érvényességi időpont nem tüntethető fel rajtuk.

Az ellátottak utazási utalványának használata bizonyos esetekben megosztható. A megosztott használat azt jelenti, hogy az adott személy nevére kiállított utalványt meghatározott feltételekkel más személy is úgy használhatja, mintha az a sajátja lenne. Ha az utalványt nem az a személy használja, akinek a nevére szól, akkor a következők szerint kell eljárnod:

 • A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja. A gyámság vagy gondnokság fennállását igazolni kell, amely igazolásban megnevezik a gyámot és a gyámoltat (egyikük nevére szól az utalvány, a másikuk nevére pedig a bérletigazolványt kell kiállítani), vagy a gondnok és a gondnokolt (egyikük nevére szól az utalvány, a másikuk nevére kell a bérletigazolványt kiállítani). A személyazonosításra alkalmas fényképes okmányt (pl. személyi igazolványt, útlevelet) annak kell felmutatnia, akinek a nevére a bérletigazolványt kiállították; a felmutatott okmányon szereplő névnek a gyámsági vagy gondnokolti viszonyról szóló igazolásban szerepelnie kell. Ha az említett jelölést tartalmazó ellátottak utazási utalványán két név szerepel, akkor azt a megnevezett személyek használhatják (ilyenkor a gyámsági vagy gondnokolti viszonyt nem kell igazolni, elegendő a személyi azonosításra alkalmas okmányt felmutatni).
 • Az ellátottak utazási utalványát az a személy, akinek a neve az utalványon szerepel, megosztott használatként átadhatja házastársának (élettársának), ha házastársa (élettársa) betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az öregségi nyugdíjkorhatár a jelen tájékoztató végén található. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését és a házastársi (élettársi) viszonyt igazolni kell. A korhatár betöltését személyi azonosításra alkalmas fényképes és a születési dátumot is tartalmazó okmány (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) alapján lehet igazolni. A házastársi (élettársi) viszonyt a közös lakcím, vagy a közjegyző által az „Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása” informatikai rendszer alapján kiadott tanúsítvány igazolja. A közös lakcím annak a személynek a lakcíme, akinek a nevére szól a bemutatott utalvány.


2. További fontos tudnivalók

 • Az ellátottak utazási utalványát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik ezen utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket.
 • Akinek már kézbesítették az ellátottak utazási utalványát, de azzal mégsem rendelkezik (például elveszett, vagy ellopták), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását is bemutathatja. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy melyik évre szól a kézbesített, ellátottak utazási utalványa. Az igazoláshoz személyi azonosításra és lakcím megállapítására alkalmas okmányt is fel kell mutatni, amelyek alapján a nyugdíjasbérlet-igazolvány érvényesítése csak a Baross téri ügyfélközpontban, a Deák téri ügyfélközpontban és a BKK Központi Ügyfélszolgálatán kérhető.
 • A rokkantsági járadékban részesülő személy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által erről az ellátásról kiadott igazolást is bemutathatja. Az igazoláshoz személyi azonosításra és lakcím megállapítására alkalmas okmányt is fel kell mutatni, amelyek alapján a nyugdíjasbérlet-igazolvány érvényesítése csak a Baross téri ügyfélközpontban, a Deák téri ügyfélközpontban és a BKK Központi Ügyfélszolgálatán kérhető.
 • A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolásakor a nyugdíjfolyósító szerv adja ki.
 • Az ellátottak utazási utalványa a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.
 • Az utalványok megosztott használatához kapcsolódva annak a személynek az öregségi nyugdíjkorhatára, aki
  • 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
  • 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
  • 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
  • 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
  • 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
  • 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
  • 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
 • A Kormányrendelet alapján az alábbi ellátásokban részesülő személyek jogosultak az ellátottak utazási utalványa alapján (illetve aktív korúak ellátása esetén járási/kerületi hivatal igazolása alapján) nyugdíjas utazási kedvezményekre:
  • társadalombiztosítási saját jogú öregségi nyugdíj;
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj);
  • a Magyarországon nyilvántartásba vett egyház egyházi, felekezeti nyugdíja;
  • növelt összegű öregségi járadék;
  • munkaképtelenségi járadék;
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával folyósított saját jogú öregségi nyugdíj;
  • özvegyi nyugdíj;
  • árvaellátás;
  • szülői nyugdíj;
  • baleseti hozzátartozói nyugellátások (beleset kapcsán megállapított özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj);
  • özvegyi járadék;
  • előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj. Ezeket az ellátásokat 2012-től már más néven folyósítják! Ezek alapján az jogosult nyugdíjas utazási kedvezményre, aki 2011. december 31-én a felsorolt ellátások valamelyikében részesült, és 2011. december 31-ig betöltötte az 57. életévét;
  • rokkantsági ellátás, ha az abban részesülő személy 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy az abban részesülő személy egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű;
  • rokkantsági ellátás, ha az abban részesülő személy 2011. december 31-ig az 57. életévét betöltötte, és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult;
  • rokkantsági járadék;
  • nemzeti gondozási díj;
  • nemzeti helytállási pótlék;
  • külföldről hazatelepült magyar állampolgár számára külföldről folyósított nyugellátás;
  • egyházi személy nyugdíjsegélye;
  • gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy;
  • aktív korúak ellátása (ami lehet foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás).

 

Kapcsolódó anyagaink: