Híreink

Változik a taxiállomások használatának rendje

Változik a taxiállomások használatának rendje

A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén tárgyalja dr. György István főpolgármester-helyettes előterjesztésére a taxiállomások használatáról szóló rendelet módosítását, mely több fontos változást is tartalmaz.

A Fővárosi Közgyűlés 2010 őszén elfogadta a Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakulásáról szóló koncepciót, és ezzel összhangban létrehozta a közlekedési szakterületen az integrált, közlekedésszervező, közlekedésirányító gazdasági társaságot, a Budapesti Közlekedési Központot. A Közgyűlés ekkor úgy döntött, hogy a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. teljes feladatkörének átvétele után a budapesti taxiközlekedés felügyelete, a taxiszolgáltatás problémáinak egységes kezelése, a taxiállomások üzemeltetése a Budapesti Közlekedési Központ feladata lesz.

A Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. feladatkörét, jogait és kötelezettségeit a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) határozza meg. A Rendelet módosítására azért van szükség, hogy a Taxiállomásokat Üzemeltető Kft., mint közszolgáltató feladatkörét a BKK átvehesse a 2012 januárjától.

A Rendelet fenti módosításának szükségessége okán indokolt volt a Rendelet hatályba lépése óta eltelt több mint 11 év gyakorlati tapasztalatait is számba venni és a jelenlegi szabályozást egyéb kérdésekben is felülvizsgálni. E felülvizsgálat keretében fogalmazódtak meg a Rendelet azon módosításai, amely a jogszabály egyes hiányosságait orvosolja, szövegezését pontosítja, áttekinthetőségét javítja.

Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy számos vállalkozás végez kizárólag vagy túlnyomórészt a Főváros utcáin személytaxi-szolgáltatást, de a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzatnak egyáltalán nem fizetnek adót. E tevékenységükkel összefüggésben azonban a közút igénybevételére, a tömegközlekedés útvonalának terhelésére, a levegő-szennyezettség növelésére, továbbá a taxiállomások használatára a Főváros területén kerül sor. Az ezzel kapcsolatos fenntartási költségek, illetve károk a Fővárosnál keletkeznek, míg az adófizetésre valamely más önkormányzati adóhatóságnál kerül sor. Indokoltnak látszik azon szabályok kialakítása, amelyek egyensúlyt teremtenek e felbomlott rendszerben, hogy a jövőben ott kerüljön sor legalább részben az adófizetésre, ahol a tevékenységgel kapcsolatos költségek, károk és környezetterhelés keletkezik. A Fővárosi Önkormányzat indokoltnak tekinti azt, hogy egyrészt a Rendelet szerinti szolgáltatásokat, tehát a taxiállomás használatát bármely taxis vállalkozó igénybe vehesse, de a szolgáltatás igénybe vételének feltétele legyen, hogy a vállalkozás a Főváros területén – legalább részben – helyi adót fizessen. Ennek értelmében azon taxi-szolgáltató vállalkozás taxiállomás-használati engedélye visszavonható, amely a helyi iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget.

A gyakorlati tapasztalatok és a visszaélések indokolták azon módosításokat, amely az ellenőrzések komplexitását, hatékonyságának növelését segíthetik elő. Számos esetben fordult elő, hogy a szolgáltató és vállalkozás között létrejött megállapodás megkötését követően történt olyan változás a vállalkozás jog- és adóalanyiságában, működési feltételeiben, amely változások bekövetkezte után a vállalkozás a taxiállomásokat jogszerűen nem használhatta volna. Ennek megfelelően mind a Fővárosi Önkormányzattól, mind a Rendeletben nevezett szolgáltatótól elvárható, hogy az érintett vállalkozások részére szolgáltatást kizárólag abban az esetben biztosítson, ha a vállalkozás jogszerű működésének feltételei a felek közötti megállapodás teljes időtartama alatt fennállnak, továbbá, ha a feltételek fennállását a szolgáltató – a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között – átfogóan ellenőrizte. Ennek megfelelően került bevezetésre például a személytaxi-szolgáltatás ellátása során kötelezően használandó különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező hatósági igazolás ellenőrzésére, továbbá azon új szabály bevezetésére, miszerint a szolgáltató a feltételek fennállását a taxiállomás-használati hozzájárulás érvényessége alatt is ellenőrizheti.

A taxiállomások használatáért fizetendő díj összegét jogszabályban szükséges rögzíteni – a jogbiztonság követelményét is figyelembe véve – amely tartalmazza az éves díj mértékét is. A jelenleg érvényes díj a közszolgáltatási tevékenységre már nem nyújt fedezetet, utoljára 2007. évben került sor díjemelésre.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált, a taxi-szolgáltatók és fuvarszervezők érdekképviseletei által a Főváros képviselőjével folytatott tárgyalások során megegyezés született arról, hogy a Főváros kezelésében lévő főútvonalakon az érdekképviseletek által a közeljövőben taxiállomás-helyszínekre tett konkrét javaslatainak vizsgálatát követően 500 új taxiállomás férőhely kerül kialakításra. Ezen férőhelyek, valamint az érdekképviseletek által megszüntetésre javasolt 500 külterületi férőhely megszüntetésével összefüggő eredeti állapot visszaállításának költségei forrásigényesek.

Tekintettel arra, hogy az utolsó alkalommal 2007. évben megemelt „droszthasználati díj” a közszolgáltatási tevékenység költségeit – az inflációra is tekintettel – ma már nem fedezi, illetve 500 taxiállomás férőhely létesítése, illetve 500 külterületi taxiállomás férőhely megszüntetése költségei, valamint az ellenőrzések számának, hatékonyságának növelése, a taxiállomások felszereltségének emelése egyéb forrásból nem finanszírozhatóak, indokolt a nettó 20.000.- Ft éves díj 30.000.- Ft nettó összegre emelése, ami havonta alig több mint 830 Ft díjemelkedést jelent.

A fővárosi taxi-szolgáltatói érdekképviseletek számos alkalommal elvárásokat fogalmaztak meg a Főváros felé a taxitevékenységek hatékonyabb szabályozása, illetve az új hatékony szabályok eredményes érvényesítése (ellenőrzés) érdekében. E szabályok megalkotásának lehetősége biztosítására törvényi szintű felhatalmazás szükséges az önkormányzatok részére, mivel ma a Főváros annak ellenére nem tud érdemi szabályozást bevezetni a taxiszolgáltatások terén, hogy a taxik túlnyomó része Budapesten fuvarozik. A taxi érdekképviseletek egyetértésével a BKK javaslatot dolgozott ki, mely e törvényi felhatalmazást biztosítaná. Amennyiben a személyszállításról szóló törvény elfogadására e részletszabályok beépítésével kerülhetne sor, úgy e lehetőség biztosíthatná az érdekképviseletek azon igényének érvényesülését, hogy a Főváros a taxiszolgáltatást illetékességi területén az általános kereteken túl komplex módon szabályozhassa, illetve e szabályok érvényesülését teljes körűen ellenőrizhesse, szankcionálhassa, így növelve a szolgáltatás színvonalát és biztonságát. A szabályozás szigorítására mielőbb szükség van, mivel a BKK álláspontja szerint a budapesti taxis állapotok sem a tisztességes vállalkozóknak, sem az utasoknak, sem Budapest hírnevének nem válik hasznára.

Kategória: Híreink | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.